سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/6/26 | 9:25 عصر | نویسنده : دکتر رحمت سخنی

طب هسته ای دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani

سیتی اسکن کبد و کانسر کبد

Liver  CT scan

انتخاب :دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اورمیه 

سرطان می تواند به کبد گسترش یافته و یا دست اندازی کند و این دست اندازی با اسکن کبد آشکار شدنی است . بافت سالم کبد ذره های ( درشت مولکول ) نشاندار شده با مواد رادیواکتیو را از خون جدا می کند در حالی که سلولهای تومور کبدی چنین نمی کنند و در اسکن این تومورها به صورت منطقه ای با رادیواکتیویته کمتر دیده می شوند . برای یک اسکن کبد نزدیک به (5mic)200MBq از ترکیبهای سولفوره کلوئیدها که با Tc 99m  نشاندار شده است ( ذراتی به قطر µm 5/0 ) در سیاهرگ بیمار تزریق می گردد و پس از نزدیک به 10 دقیقه اسکن گرفته می شود . شکل ( 50-4 ) اسکنهای یک کبد نرمال و یک کبد با بیماری سیروز را نشان می دهد .
برخی از مواد موجود در خون به وسیله کبد گرفته شده و متابولیزه می شوند . یکی از این مواد روزبنگال است که توسط سلولهای پلی گونال کبدی گرفته می شود . از روزبنگال برای بررسی بیماریهای کبدی استفاده می کنند . روزبنگال را با KBq500 ازI  131 نشاندار کرده و در سیاهرگ بازویی تزریق می کنند . با اندازه گیری میزان اکتیویته خون در فاصله های زمانی متعدد و رسم منحنی مربوط مشخص می شود که چه مقدار از این ماده متابولیزه شده است . در افراد سالم در مدت حدود 10 دقیقه اکتیویته در خون به نصف مقدار اولیه می رسد . روشن است که تغییرهای جذب در مقایسه با اندازه طبیعی نشانی از بیماری کبدی است .

منبع :سایت جامع رادیولوژی ایران

http://www.rs272.com/

http://www.prin.ir

http://rs1362.blogdoon.com/

http://rs272.persianblog.ir/

http://www.sahand272.blogfa.com/

http://www.rs272.com/

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI
  • paper | فروش بک لینک | بک لینک